Masz pytania?

Dystrybutor Koncentratora Tlenu EverFlo

Towar dostępny!

Gwarantujemy dostępność towaru!

Regulamin sklepu everflo.pl

 

§ 1 Definicje
1. Strony – podmioty uczestniczące w procesie realizacji zamówienia, składające się z: Operatora systemu, Sprzedawcy oraz Klienta.
2. Operator systemu – podmiot dostarczający technologię serwisu do obsługi zamówień online dla strony everflo.pl jest: Remigiusz Szablewski PHU „REMO”, z siedzibą przy Częstochowskiej 13b lok. 12, 68-200 Żary, Regon: 977996448, NIP: 9241632143.
3. Administratorem danych osobowych jest firma: Remigiusz Szablewski PHU „REMO”, z siedzibą przy Częstochowskiej 13b lok. 12, 68-200 Żary, Regon: 977996448, NIP: 9241632143, e-mail: sklep@everflo.pl.
4. Sprzedawca – podmiot będący administratorem witryny internetowej everflo.pl, Remigiusz Szablewski PHU „REMO”, z siedzibą przy Częstochowskiej 13b lok. 12, 68-200 Żary, Regon: 977996448, NIP: 9241632143.
5. Klient – Osoba fizyczna (konsument), dokonująca zakupu poprzez złożenie zamówienia w Serwisie od Sprzedawcy, według Oferty dostarczonej przez Sprzedawcę.
6. Serwis – witryna internetowa znajdująca się pod adresem everflo.pl.
7. Produkty – produkty, które w swojej Ofercie prezentuje Sprzedawca.
8. Oferta – lista produktów które Sprzedawca jest w stanie dostarczyć Klientowi i prezentuje je w witrynie everflo.pl.
9. Usługa – technologia dostarczana przez Operatora systemu na rzecz Sprzedawcy, pozwalająca na kompletny i skuteczny proces realizacji zamówień online w witrynie everflo.pl, w tym wybranie produktów, przekazanie danych Klienta, dokonanie zapłaty i potwierdzenie złożenia zamówienia.
10. Zamówienie – czynność prawna wykonywana przez Klienta, który wyraża jednoznaczną zgodę na zakup wybranych produktów i usług zgodnie z prezentowanym cennikiem.
11. Płatność – czynność polegająca na wyborze konkretnej formy zapłaty (gotówka, karta podczas dostawy, karta online, inny kanał online, np. BLIK etc.) w celu dokonania opłaty za złożone Zamówienie.
12. Przetwarzanie danych – czynność polegające na przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do skutecznego procesu realizacji Zamówienia, podmiot odpowiedzialny: Remigiusz Szablewski PHU „REMO”, z siedzibą przy Częstochowskiej 13b lok. 12, 68-200 Żary, Regon: 977996448, NIP: 9241632143.

 

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument jest Regulaminem i dotyczy wszystkich Stron, zobowiązując ich do przestrzegania jego postanowień.
2. Oferta zawarta w Serwisie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie propozycję złożenia Zamówienia przez Klienta.
3. Złożenie zamówienia poprzez potwierdzenie przyciskiem ‘Kupuję i płacę’ jest momentem zawarcia umowy zakupu pomiędzy Sprzedawca a Klientem według parametrów podanych przez Klienta podczas składania zamówienia. Rejestracja w Serwisie nie jest konieczna do złożenia zamówienia.
4. Klient deklaruje, że podane przez niego dane niezbędne do realizacji zamówienia są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie Klient deklaruje że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie do prawidłowego i faktycznego składania Zamówień, a nie będzie podejmował działań, mogących narazić Sprzedawcę na straty.

 

§ 3 Zasady przyjmowania i realizacji zamówień
1. Klient dokonuje zakupu Produktów z Oferty Sprzedawcy poprzez wybranie odpowiednich pozycji na stronie everflo.pl.
2. Klient deklaruje sposób realizacji – Zamówienie z dostawą bądź z odbiorem na miejscu oraz preferowany sposób zapłaty, Klient może też przekazać dodatkowe uwagi do realizacji Zamówienia.
3. Potwierdzenie złożenia Zamówienia odbywa się poprzez zaznaczenie akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności i wybranie ‘Kupuję i płacę’.
4. W przypadku wybrania formy płatności online, Klient zostanie przeniesiony na stronę dokonania płatności online, po jej potwierdzeniu na finalną stronę Serwisu, który zaprezentuje zbliżony czas realizacji Zamówienia.
5. Każdorazowo Sprzedawca może Zamówienie zaakceptować lub odrzucić; w przypadku odrzucenia Klient otrzyma stosowną informację, a płatność dokonana online zostanie zwrócona na konto Klienta.
6. W przypadku problemów z realizacją Zamówień przez Sprzedawcę, w tym m.in.: wydłużony czas realizacji, brakujące Produkty, Sprzedawca może udostępnić na stronie głównej Serwisu stosowną informację.
7. Zawarcie umowy zakupu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem odbywa się w momencie akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę, o czym Klient zostaje poinformowany na ostatnim etapie Zamówienia.

 

§ 4 Płatności
1. Operator systemu dostarcza technologię, dzięki której Sprzedawca oferuje Klientom różne formy płatności za złożone Zamówienia.
2. Dostępne formy płatności obsługiwane online: karta online, przelewy PayNow, BLIK.
3. Płatność online uznaje się za dokonaną po tym, gdy operator systemu płatności w przedostatnim kroku składania zamówienia przekaże do Operatora systemu stosowną informację, co wiąże się z jednoczesnym poinformowaniem Klienta.
4. W przypadku zakończenia płatności niepowodzeniem, Zamówienie nie zostanie przekazane do Sprzedawcy, a klient będzie miał możliwość ponowienia Zamówienia. W sytuacji, gdy Sprzedawca odrzuci Zamówienie opłacone online, Operator systemu na żądanie Sprzedawcy, dokona zwrotu zapłaconych środków na konto Klienta. Zwrot na konto Klienta nastąpi w przeciągu 72h od momentu wystąpienia żądania zwrotu, co w przypadku odrzucenia Zamówienia przez Sprzedawcę odbywa się automatycznie.
6. Sprzedawca wystawi Klientowi stosowny dokument (paragon/faktura) za dokonane Zamówienie.

 

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakichkolwiek powodów i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane w art. 13 ust. 12 i art. 14; pod warunkiem zwrotu towaru nieużywanego lub noszące ślady używania.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwracamy: koszt zamówionego towaru + koszty przesyłki (kwota będąca równowartością najtańszej przesyłki, jaka była dostępna we wspomnianej ofercie) („gdy konsument żądał ekspresowej dostawy, a przedsiębiorca oferuje również standardowy sposób dostawy –w takim przypadku to konsument ponosi koszty różnicy pomiędzy ceną tych sposobów dostawy” – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE) Koszty odesłania towaru ponosi konsument. Zwracamy wartość produktu zgodnie z ceną zakupu. Zwracany towar nie może nosić śladów używania, nie może być uszkodzony – dotyczy również opakowania. Pieniądze za zwrócony towar Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu rachunek bankowy w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego produktu. Paczka zwrotna powinna zawierać następujące informacje: – właściciel konta (imię i nazwisko,nick) – powód i szczegóły zwrotu- druk odstąpienia od umowy, który wysyłamy po otrzymaniu informacji od klienta o zwrocie towaru Do paczki należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub faktura) lub w jakikolwiek inny sposób udokumentować zakup w naszym sklepie.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • 1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • 2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • 3) zawartej w drodze aukcji publicznej.
 • 4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • 7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 • 8) o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę, utraci prawo do odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy kupujący jest konsumentem, a zakup nastąpił u przedsiębiorcy.

5. Aby odstąpić od umowy należy wysłać wypełniony formularz odstąpienia od umowy na adres mailowy sklep@everflo.pl.

 

§ 6 Reklamacje

1. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu .

2. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

3. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.

4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta)

5. Sprzedawca dostarcza towary i/lub usługi bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych i opisanych na stronie zawierającej towar i/lub usługę będącą przedmiotem transakcji. Sprzedawca odpowiada, jeżeli towar i/lub usługa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym kodeksem cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień poniżej. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu Rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży na odległość. Sprzedawca jest uprawniony do rozszerzenia, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności z tytułu Rękojmi w zakresie określonym kodeksem cywilnym. Informacja o rozszerzeniu, ograniczeniu lub wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu Rękojmi będzie każdorazowo wskazana na stronie zawierającej towar i/lub usługę będącą przedmiotem transakcji. Sprzedawca nie jest gwarantem towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane na stronie zawierającej towar będący przedmiotem transakcji lub przy towarze. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.

6. Określenie funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony i mających znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem – przedstawiono na stronie zawierającej towar będący przedmiotem transakcji oraz dołączono do towaru;

7. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur – Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • i) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
 • ii) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Sprzedawcą,
 • iii) konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
 • iv) w sprawach dotyczących produktów finansowych konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego, przy czym dodatkowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumentami, udostępnione są w odpowiednich wzorcach umownych w szczególności Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.

9. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 7 Postanowienia końcowe
1. W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do sieci internet, aktywnego adresu e-mail.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Operator systemu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
4. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić z ważnych przyczyn, narzuconych głównie przez względy techniczne, prawne oraz zmiany w zasadach świadczenia Usług.
5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
6. Ostatnia aktualizacja regulaminu: 2020.11.18

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu